สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการจัดประชุมบุคลากรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่                                                                                  สวัสดีป ...

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

           ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดอบรมระบบใบลาให้เป็น ระบบ Online อบรมในระดับผู้บริหาร และตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10:00 น.-13:00 น. และให้เริ่มใช้ระบบใบลา Onli ...

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

             เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรสำนักทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565    ณ สำนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทย ...

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

             เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์

                เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

        โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในสำนักงานสำหรับบุคลากรด้วยระบบออนไลน์” โดยโครงการฝึกอบรมฯ เริ่มเมื่อวันที่ 18 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ...