สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19 Vaccination center

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

             เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรสำนักทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาล ...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19 Vaccination center

               เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มอบเงินจำนวน 30,000บาท และน้ำดื่มจำนวน 100โหล สนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19 vaccination center ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระท ...