ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัย

Announcement

เอกสารประกาศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก

DownloadDescription

Policy

เอกสารคำสั่ง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก

ทดลองปฏิบัติงาน

DownloadDescription
คำสั่งที่่ 73/65 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (นายเมธี คล้ายเกตุ)
คำสั่งที่่ 57/65 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (นายบุญนำ อินทร์รักษาทรัพย์)
คำสั่งที่่ 46/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (นายธนยศ กุลฑล)
คำสั่งที่่ 45/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง)
คำสั่งที่่ 27/65 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (นายพิริยะ ปากเพรียว)
คำสั่งที่่ 26/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ลลิตา รักวิจัย)
คำสั่งที่่ 24/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร. กิตสุรณ สังขสุวรรณ์)
คำสั่งที่่ 23/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (นางกฤศญา จันทร์ดาแสง)
คำสั่งที่่ 19/65 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ศิวพร อะทะไชย)
คำสั่งที่่ 18/65 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ผศ.ดร. โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์)
คำสั่งที่่ 395/64 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (นายถวัลย์ศักดิ์ อุ่นลุม)
คำสั่งที่ 391/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (นายอำพล ตระกาลฤกษ์)
คำสั่งที่่ 379/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. กัลยากร แต้สมบูรณ์)
คำสั่งที่่ 378/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. รติกาล วงศ์เวช)
คำสั่งที่่ 365/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (นายรัฐกาล แก้วเนตร)
คำสั่งที่่ 364/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (นายทรงศักดิ์ ยี่ภู่)
คำสั่งที่่ 363/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ณัฎฐณิชา อันภักดี)
คำสั่งที่่ 362/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ปฐมพร อ้นบุตร)
คำสั่งที่่ 331/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (นายธิติ คลีดิษฐ)
คำสั่งที่่ 330/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ศรสวรรค์ มะหะหมัด)
คำสั่งที่่ 303/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. สุพรรษา โต๊ะดอนทอง)
คำสั่งที่่ 302/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร.กิจฒิพงษ์ อารยะพูนพงศ์)
คำสั่งที่่ 301/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ภัทรวดี โภควรรณวิทย์)
คำสั่งที่่ 300/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ฐานิกา บรรยงพฤฒิ)
คำสั่งที่่ 285/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (นายธัชนนท์ ฟักแฟง)
คำสั่งที่่ 284/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร.พัชร พิลึก)
คำสั่งที่่ 283/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (นายไพศาล อรุณโชคนำลาภ)
คำสั่งที่่ 276/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร.สุวิมล มธุรส)
คำสั่งที่่ 275/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (ดร.อาริยา สุธาวรรณ์)
คำสั่งที่่ 274/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. วาสนา พุฒธา)
คำสั่งที่่ 273/64 ให้เจ้าหน้าที่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ปัณณรัตน์ ชัยพัทระโรจน์)
คำสั่งที่่ 271/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ดารินทร์ ทับทิมหิน)
คำสั่งที่่ 270/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (นางวัชรี เด็ดดวง)
คำสั่งที่่ 269/64 ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. จงรักษ์ สุนทรวาที)
คำสั่งที่่ 268/64 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. สุภาวดี  งามอรุณโรจน์)
คำสั่งที่่ 267/64 ให้เจ้าหน้าที่่ทดลองปฏิบัติงาน (น.ส. ชนิดา แพทย์สูงเนิน)

แต่งตั้งบุคลากร

DownloadDescription
คำสั่งที่่ 74/65 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ ดร.อาริยา สุธาวรรณ์)
คำสั่งที่่ 59/65 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ)
คำสั่งที่่ 58/65 โอนย้ายบุคลากร (นางปราถนา แก้วสุขโข)
คำสั่งที่่ 56/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (รศ.ดร.ชลอ รอดลอย)
คำสั่งที่่ 55/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์มารุต ทรรศนากรกุล)
คำสั่งที่่ 54/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์)
คำสั่งที่่ 53/65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. ปัณณรัตน์ ชัยพัทระโรจน์)
คำสั่งที่่ 44/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MR. LIU, XIN)
คำสั่งที่่ 43/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (DR. ZHAO, YE)
คำสั่งที่่ 42/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MISS. LUO, SHASHA)
คำสั่งที่่ 41/65 ให้บุคลากรดำรงตำแหน่ง (น.ส. สุกัญญา สวัสดิ์นที)
คำสั่งที่่ 38/65 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (รักษาการผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน)
คำสั่งที่่ 37/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.กิจฒิพงษ์ อารยะพูนพงศ์)
คำสั่งที่่ 36/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์อรวรรณ กุลพรพันธ์)
คำสั่งที่่ 31/65 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง ( อาจารย์ WEI JIE , น.ส. ปริณดา)
คำสั่งที่่ 30/65 แต่งตั้งพ่อบ้านทำความสะอาด (นายสมหมาย สายกลิ่น)
คำสั่งที่่ 29/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (DR.YANG, DONG)
คำสั่งที่่ 25/65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. ศรสวรรค์ มะหะหมัด)
คำสั่งที่่ 9/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (DR. ZHANG, CHONGYAN)
คำสั่งที่่ 17/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง)
คำสั่งที่่ 16/65 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก)
คำสั่งที่่ 15/65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. สุภาวดี งามอรุณโรจน์)
คำสั่งที่่ 13.65 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ)
คำสั่งที่่่ 12/65 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ WEI JIE / อ.จีระรัตน์ โพธิ์กระจ่าง)
คำสั่งที่่ 11/65 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (รศ.นาวาอากาศตรีนิติ ผดุงชัย / อาจารย์ ดร. จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม)
คำสังที่่ 10/65 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์วัชราภรณ์ พิมพาพร)
คำสั่งที่่ 405/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ปัทมา สุขสอาด)
คำสั่งที่่ 404/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์จุฑาพร ศรีสมุทร)
คำสั่งที่่ 403/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ไพศาล อรุณโชคนำลาภ)
คำสั่งที่่ 402/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.อาริยา สุธาวรรณ์)
คำสั่งที่่ 401/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.สุวิมล มธุรส)
คำสั่งที่่ 400/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ดารินทร์ ทับทิมหิน)
คำสั่งที่่ 399/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์จีระรัตน์ โพธิ์กระจ่าง)
คำสั่งที่่ 398/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (น.ส. กิติยา กายราช)
คำสั่งที่่่ 397/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. แสงสุรีย์ อวนศรี)
คำสั่งที่่ 396/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. วาสนา พุฒธา)
คำสั่งที่่ 394/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม)
คำสั่งที่่ 393/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (นายธัชนนท์ ฟักแฟง)
คำสั่งที่่ 386/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. กิติยาภรณ์ กิติยามาศ)
คำสั่งที่่ 385/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำ (น.ส. รัฐฎา จันทร์ภักดี)
คำสั่งที่่ 377/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ (น.ส. ชนิดา แพทย์สูงเนิน)
คำสั่งที่่ 376/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ (น.ส. สินีรัตน์ เทพชนะ)
คำสั่งที่่ 375/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MR. LI KUNKUN)
คำสั่งที่่ 368/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MISS. CHEN, YAN)
คำสั่งที่่ 367/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ (น.ส. อรวรรณ บุญมาเลิศ)
คำสั่งที่่ 366/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.บุญสาน ทระทึก)
คำสั่งที่่ 361/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ณัฐพล มหาทรัพย์)
คำสั่งที่่ 360/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์สุกันตา มันทะนา)
คำสั่งที่่ 352/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ)
คำสั่งที่่ 351/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (น.ส. กิติยาภรณ์ กิติยามาศ)
คำสั่งที่่ 350/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร)
คำสั่งที่่ 346/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (นายรัตนะ วงษ์บุญหนัก)
คำสั่งที่่ 345/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์จาริณีรินทร์ ธีวะสาสน์)
คำสั่งที่่ 344/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ณิชชาอร คำใส)
คำสั่งที่่ 337/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MR. CHEN, YIXIAN)
คำสั่งที่่ 336/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา)
คำสั่งที่่ 335/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (ดร.จิรวัตน์ กิติพิเชฐสรรค์)
คำสั่งที่่ 334/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อาจารย์ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล)
คำสั่งที่่ 333/64 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (อ. ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล)
คำสั่งที่่ 325/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MR. ZHANG, DEBIAO)
คำสั่งที่่ 324/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (DR. HUANG, SHIH-YI)
คำสั่งที่่ 317/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง)
คำสั่งที่่ 293/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (อาจารย์ ดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์)
คำสั่งที่่ 288/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (DR. XI, DEHUA)
คำสั่งที่่ 281/64 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง
คำสั่งที่่ 280/64 แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (MR. LI KUNKUN)
คำสั่งที่่ 279/64 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่ง (DR. WONG WONG MING)
คำสั่งที่่ 278/64 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รักษาความปลอดภัยประจำหอพักนักศึกษา (นายบรรลุ บุษมงคล)
คำสั่งที่่ 277/64 แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (MISS. WANG, XINXIN)

อนุมัติการลาออก

DownloadDescription
คำสั่งที่่ 75/65 อนุมัติการลาออก (ผศ. โกญจนาท เจริญสุข)
คำสั่งที่่ 52/65 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก)
คำสั่งที่่ 51/65 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.กิตสุรณ สังขสุวรรณ์)
คำสั่งที่่ 28/65 อนุมัติการลาออก (น.ส. ทองบาง มั่นจิตร)
คำสั่งที่่ 21/65 อนุมัติการลาออก (นายวรรณฉัตร ภูมิพฤกษ์)
คำสั่งที่่ 20/65 อนุมัติการลาออก (น.ส. ฐานิกา บรรยงพฤฒิ)
คำสั่งที่่ 7/65 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี)
คำสั่งที่่ 374/64 อนุมัติการลาออก (MS. YUAN, TIANTONG)
คำสั่งที่่ 373/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์)
คำสั่งที่่ 371/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝง)
คำสั่งที่่ 370/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์วัชรี เด็ดดวง)
คำสั่งที่่ 369/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา)
คำสั่งที่่ 353/64 อนุมัติการลาออก (น.ส. สือนะ ยูโซะ)
คำสั่งที่ 340/64 อนุมัติการลาออก (DR.CHEN, WANG-KUN)
คำสั่งที่่ 338/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์จงรักษ์ สุนทรวาที)
คำสั่งที่ 328/64 อนุมัติการลาออก (DR. TSENG, CHEN-JUI)
คำสั่งที่่ 318/64 อนุมัติการลาออก (DR. CHEN, TZU-CHIA)
คำสั่งที่่ 306/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์นิภาวรรณ ภูจอม)
คำสั่งที่ 292/64 อนุมัติการลาออก (อาจารย์ ดร.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน)
คำสั่งที่ 287/64 อนุมัติการลาออก (น.ส. พรรณพิลัย ทันตะรี)
คำสั่งที่่ 286/64 อนุมัติการลาออก (ผศ.ดร.วิชิต แสงสว่าง)

การพ้นสภาพของบุคลากรเมื่อครบเกษียณอายุ

DownloadDescription
คำสั่งที่่ 39/65 ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง (น.ส. ลัดดาวัลย์ นิและ)
คำสั่งที่่ 35/65 การพ้นสภาพของบุคลากรเมื่อครบเกษียณอายุ (นางมัณฑนา อัมฤทธิ์)
คำสั่งที่่ 34/65 การพ้นสภาพของบุคลากรเมื่อครบเกษียณอายุ (นางปิยาพัชร อาจหาญ)
คำสั่งที่่ 322/64 การพ้นสภาพของบุคลากรเมื่อครบเกษียณอายุ (อาจารย์ ดร.ดรุณี ชูประยูร)