สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงาน  ประจำปีการศึกษา 2565 (SAR)

๙๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ

การประชุมมหาวิทยาลัยเกริก และการจัดอันดับ QS

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงาน  ประจำปีการศึกษา 2565 (SAR)

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 สำนักทรัพย์สิน ได้มีการตรวจ SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เชิญคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา จอกแก้ว เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ อาจารย์วัชราภ ...

๙๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ครบรอบ 90 ปี “หมอกระแส” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ต้นตำหรับ “ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส” เจ้าของวลีเด็ดแห่งประเทศไทย “ผู้นำต้องสร้างผู้นำ” “การศึกษาของชาวชน ...

การประชุมมหาวิทยาลัยเกริก และการจัดอันดับ QS

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการได้รับการจัดลำดับ QS ประจำปี 2566  ของมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย ทั้งนี้บุคลากรได้เข้ามาร่วมฟังบรรยายในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณ ...

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการจัดประชุมบุคลากรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่                                                                                  สวัสดีป ...

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

           ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดอบรมระบบใบลาให้เป็น ระบบ Online อบรมในระดับผู้บริหาร และตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10:00 น.-13:00 น. และให้เริ่มใช้ระบบใบลา Onli ...

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

             เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรสำนักทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565    ณ สำนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทย ...