สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

สำนักทรัพย์สิน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันเกิดบุคลากร เดือน พฤษภาคม 2567

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของขวัญ และการ์ดวันเกิด ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเกริก

สำนักทรัพย์สิน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักทรัพย์สิน ได้มีการตรวจ SAR ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เชิญคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา จอกแก้ว เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ ดร.เสาว ...

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และการ์ดวันเกิด ให้แก่ รศ.ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และนวัตกรรม

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และการ์ดวันเกิด ให้แก่ อาจารย์ZHANG, WENZHENG ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบของที่ระลึก และการ์ดวันเกิด ให้แก่ อาจารย์วรยุทธ  พูลสุข   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ด้านกฎหมาย)  

วันเกิดบุคลากร เดือน พฤษภาคม 2567

      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบเค้ก และการ์ดวันเกิด ให้แก่ อาจารย์ กนกวรรณ หลี่                               ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน