สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๙๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ

การประชุมมหาวิทยาลัยเกริก และการจัดอันดับ QS

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

๙๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ครบรอบ 90 ปี “หมอกระแส” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ต้นตำหรับ “ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส” เจ้าของวลีเด็ดแห่งประเทศไทย “ผู้นำต้องสร้างผู้นำ” “การศึกษาของชาวชน …

การประชุมมหาวิทยาลัยเกริก และการจัดอันดับ QS

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการได้รับการจัดลำดับ QS ประจำปี 2566  ของมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย ทั้งนี้บุคลากรได้เข้ามาร่วมฟังบรรยายในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณ …

บุคลากรประชุมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่ 2566

เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการจัดประชุมบุคลากรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับอั่งเปา และของขวัญปีใหม่                                                                                  สวัสดีป …

อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

           ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดอบรมระบบใบลาให้เป็น ระบบ Online อบรมในระดับผู้บริหาร และตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10:00 น.-13:00 น. และให้เริ่มใช้ระบบใบลา Onli …

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

             เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรสำนักทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565    ณ สำนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทย …

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

             เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ