สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงิน 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  ที่ผ่านมา  ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ และนางปิยาพัชร อาจหาญ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เนื่องในโอกาสคร …