สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

งานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก ต้อนรับปีใหม่ 2567

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์พัชรินทร์ พันธุ์แน่น

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดสายไหม

งานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

งานประชุมบุคลากรประจำปี 2566

เลือกตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน ประจำปี 2566

งานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก ต้อนรับปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ได้มีการจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ศูนย์ประชุมวิทยาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์พัชรินทร์ พันธุ์แน่น

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์พัชรินทร์ พันธุ์แน่น  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดสายไหม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดสายไหม

งานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักทรัพย์สิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทง และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณลานร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

งานประชุมบุคลากรประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดประชุมบุคลากรประจำปี 2566

เลือกตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกเลือกตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมวิทยาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก