สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ และนางปิยาพัชร อาจหาญ เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริกและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

เฉลิมฉลองงานปีใหม่ สำนักทรัพย์สิน

ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์

                เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 ท่านอธิการบดี พร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรลัมพ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

        โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในสำนักงานสำหรับบุคลากรด้วยระบบออนไลน์” โดยโครงการฝึกอบรมฯ เริ่มเมื่อวันที่ 18 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน …

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ และนางปิยาพัชร อาจหาญ เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ท่านอธิการบดีและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ และนางปิยาพัชร อาจหาญ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้มาเยี่ยมเยือนบุคลากรสำนักทรัพย์สิน และได้มอบซองอั่งเปา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากร

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริกและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

            เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565  บุคลากรสำนักทรัพย์สิน และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ม.เกริก จำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

เฉลิมฉลองงานปีใหม่ สำนักทรัพย์สิน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565