สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน เมษายน 2567

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน มีนาคม 2567

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

ท่านอธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางจันทร์แรม สุนทรสีมะ

งานอบรมสัมนาโรคซึมเศร้า

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบกระเช้าของขวัญ และการ์ดวันเกิด ให้แก่ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมประกวดตำส้มตำลีลา  ณ บริเวณลานร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบการ์ดวันเกิด และของที่ระลึกให้แก่ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก ณ พิพิธภัณฑ์ขงจื๊อหนีซาน

ท่านอธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางจันทร์แรม สุนทรสีมะ

เมื่อ 31 มีนาคม 2567 ท่านอธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางจันทร์แรม สุนทรสีมะ  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

งานอบรมสัมนาโรคซึมเศร้า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดโครงการอบรมสัมนา “รู้จัก เข้าใจ ห่างไกล โรคซึมเศร้า” ให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก โดยมี ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนว เป็นวิท ...