สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Property Krirk University

สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

        มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักทรัพย์สิน” ขึ้นในส่วนการบริหารงานของสำนักทรัพย์สิน นั้น มีการปรับเพิ่มหน่วยงานระดับ “งาน” ขึ้นเป็นระดับฝ่าย จำนวน 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 2) ฝ่ายบัญชี 3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 4) ฝ่ายจัดซื้อ และพัสดุ อันส่งผลดีต่อการบริหารจัดงานภายใต้ภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริกและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

            เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565  บุคลากรสำนักทรัพย์สิน และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ม.เกริก จำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

เฉลิมฉลองงานปีใหม่ สำนักทรัพย์สิน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญรับปีใหม่ 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญรับปี 2565 และทำพิธีสักการะพระพ …

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ดร.ดรุณี ชูประยูร เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ท่านอธิการบดีและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์ ดร.ดรุณี ชูประยูร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

             เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรสำนักทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาล …

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

 

 

เฉลิมฉลองงานปีใหม่ สำนักทรัพย์สิน

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญรับปีใหม่ 2565

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ดร.ดรุณี ชูประยูร เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19 Vaccination center