สำนักทรัพย์สิน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักทรัพย์สิน ได้มีการตรวจ SAR ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เชิญคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา จอกแก้ว เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร และ นางสาวสมใจ ศรีปาน

Articles More