อบรมใบลา Online บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

           ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดอบรมระบบใบลาให้เป็น ระบบ Online อบรมในระดับผู้บริหาร และตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่ เวลา 10:00 น.-13:00 น. และให้เริ่มใช้ระบบใบลา Online  วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยเกริก จึงต้องมีการจัดอบรมบุคลากรได้รับทราบ
ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

Articles More