ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

        โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในสำนักงานสำหรับบุคลากรด้วยระบบออนไลน์” โดยโครงการฝึกอบรมฯ เริ่มเมื่อวันที่ 18 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบค่าน้ำร้อนน้ำชา แก่วิทยากรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์XI, DEHUA  อาจารย์WEI, JIE  และอาจารย์โสภิศา ปัญญามณี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วัชรี น่วมแก้ว เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ