ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ และนางปิยาพัชร อาจหาญ เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ท่านอธิการบดีและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ และนางปิยาพัชร อาจหาญ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ดร.ดรุณี ชูประยูร เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ท่านอธิการบดีและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์ ดร.ดรุณี ชูประยูร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ