มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

            เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ม.เกริก จำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

            ทั้งนี้ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริกได้นำบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร) และขอขอบพระคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก