การประชุมระดมความคิดเห็น

             การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม รวมถึงรายวิชาฟิกฮ์และวิชาภาษาอาหรับ ในวันนี้ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1208 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
            โดยมี อาจารย์หวัง ฉางหมิง ประธานบริหารมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้
             ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรใหม่อาจารย์สราวุธ และซัน ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ กัปตันอำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน